Napędy FAAC nie są produktami DIY, w związku z tym nie możemy przekazać Klientom Indywidualnym instrukcji montażu. Wszelkie czynności instalacyjne, konserwacyjne czy serwisowe przy napędach FAAC powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia (SEP). Zgodnie z punktem 6 Karty Gwarancyjnej: gwarancją objęte są wyłącznie produkty FAAC zamontowane przez uprawnioną firmę* i eksploatowane na terenie Polski.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującym w Europie prawem, automatyzacja bramy wchodzi w zakres Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i odpowiednich norm zharmonizowanych. Każdy, kto automatyzuje nową lub istniejącą bramę, staje się Producentem Maszyny! Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkowe jest zatem, między innymi, przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z maszyną (zautomatyzowaną bramą jako całością) oraz zastosowanie odpowiednich środków ochronnych, w celu spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych w Załączniku I Dyrektywy Maszynowej.

(*) Przez „uprawnioną firmę” rozumie się firmę sieci dystrybutorów FAAC Polska Sp. z o.o. oraz firmy posiadające certyfikat uprawniający do montażu i obsługi serwisowej produktów FAAC na terenie kraju

Naszych Klientów oraz instalatorów
zapraszamy na stronę www.faac4pro.pl

Jesteś naszym Klientem? Nie masz jeszcze dostępu do www.faac4pro.pl?

Napisz do nas:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAAC Polska z siedzibą w Warszawie, Kopijników 12.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@faac.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Odanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.